OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 28.11.2021 18:54:58 

Zbor sv. Petra a Pavla v Seni

FARNOSŤ SEŇA - OZNAMY

OZNAMY

Z dôvodu pandémie a následného rozhodnutia vlády SR, vo forme vyhlášky, sa v chrámoch nemôžu konať verejné Bohoslužby. Preto sa až do odvolania ruší slávenie svätých omší aj v našom rímskokatolíckom Kostole sv. Petra a Pavla.

Veriaci, ktorí potrebujú kňazskú službu nech zavolajú na  telefónne číslo farského úradu 6962939.   

Od nedeľných svätých omší sú veriaci našej Košickej arcidiecézy oslobodení dišpenzom otca arcibiskupa metropolitu Mons. Bernarda Bobera. Text dekrétu si môžete prečítať na informačnej tabuli.

Zostávame zjednotení medzi sebou modlitbou a skutkami dobročinnej lásky.

Silu zvládnuť aj toto ťažké obdobie Vám vyprosuje duchovný otec  Ferdinand.

 

V Seni 25.11.2021

 

1. adventná nedeľa v roku C

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“

                                                                                                                                        Lk 21, 25–28, 34–36

 

Vstúpili sme do Adventu, do času očakávania príchodu nášho Pána. Časť z Lukášovho evanjelia nám ho opisuje dramaticky, keď Pán príde na konci sveta vo svojej sláve. Áno, Ježiš bude mať posledné slovo nad týmto svetom a nad každým človekom. Oddelí svetlo od tmy, pravdu od lži a nastolí novú Božiu spravodlivosť. Ale slová písma majú pre kresťanov na konci sveta, ale aj v tej dnešnej situácií slová nádeje: „zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“

Ak sa pozrieme na teologickú čnosť nádeje Biblia o nej hovorí: Nádej je očakávanie nadprirodzených dobier,  ktorými sú vzkriesenie tela, večný život, pozeranie na Boha, jedným slovom spása. Zakladá sa na Bohu, na jeho láske, moci a vernosti dodržať svoje prisľúbenia. Preto nemôže byť sklamaná a nemôže zomrieť. Takúto kresťanskú nádej udržiava v našich srdcia Duch svätý, ktorý je jej prameňom. Nositeľmi takejto nádej boli prenasledovaní kresťania v rímskej ríši aj kresťania v Iraku či v Sýrii. Život v takejto nádeji  prežívali aj naši starí rodičia v čase svetovej vojny, v čase nedostatku jedla počas hospodárskej krízy  i v čase prenasledovania počas totality. Ich presvedčenie, že s Bohom tú svoju ťažkú situáciu zvládnu a nakoniec bude lepšie preniklo a presiaklo do ich dennodenného rozhodovania. Ich nadprirodzená eschatologická nádej sa premiešala s prirodzenou nádejou, že veci budú lepšie nielen vo večnosti, ale že ani na tomto svete nie je všetko stratené.

Sme ľuďmi nádeje, ktorí aj tento Advent očakávajú a myslia na príchod Pána. Ktosi napísal, že symbolom nádeje by nemala byť kotva ale skôr lodná plachta. Kotva totiž pomáha udržať loď na mori pevne stáť, ale plachta posúva loď k pevnému brehu. Ak máme nádej nestačí že budeme len stáť. Evanjelium nás vyzýva aby sme bdeli  a modlili sa. Áno, žijeme v zložitej dobe a v pomerne ťažkej spoločenskej, mnohí životnej situácii, a napriek tomu všetkému neprestávame byť modliacimi sa ľuďmi, ktorí svoju prirodzenú i nadprirodzenú nádej  vkladajú v Boha a v jeho dobrotu a silu.    

 

Aby sme tento čas, ktorý je očakávaním narodenia Ježiša Krista, prežili inak ako bežné dni, ponúkame Vám „Adventnú výzvu".  Každý deň,  podľa predloženej schémy,  venujte čas prečítaniu konkrétneho úryvku z  Biblie a predneste modlitbu na spoločný denný úmysel.   

 

 

 

 


Apoštolský list pápeža Františka Patris corde
Apoštolský list s názvom Patris corde S otcovským srdcom, ktorý Svätý Otec František
napísal v súvislosti s vyhlásením mimoriadneho Roka sv. Jozefa. Rok trvá od 9. decembra 2020 do 8. decembra 2021, pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna
univerzálnej Cirkvi. Počas roka môžeme získať úplné odpustky. Schému kedy a za akých
podmienok znázorňuje nasledujúci plagát.